Eco-On Energy Systems B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1
Unit 1.27
1066 JR  Amsterdam

KVK nr: 87412985

 

Algemene en Leveringsvoorwaarden bij Kopen Eco-On B.V.

Artikel 1 Definities

1.1. Algemene en leveringsvoorwaarden: onderhavige algemene en leveringsvoorwaarden.
1.2. Bestelprocedure: de procedure, die de klant interactief doorloopt, om zaken te bestellen.
1.3. Klant: de wederpartij van Eco-On B.V. met wie Eco-On B.V. een overeenkomst aangaat.
1.4. Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene en leveringsvoorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van zaken.
1.5. Partijen: Eco-On B.V. en klant gezamenlijk
1.6. Eco-On B.V.: de partij welke zich bedient van Algemene en leveringsvoorwaarden, tevens wederpartij van klant.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. De algemene en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, eventuele (e- mail) nieuwsbrieven, de website, de bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.
2.2. Toepasselijkheid van algemene levering- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1. De aangeboden zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door klant kan worden aanvaard.
3.2. Eco-On B.V. garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Eco-On B.V. hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan klant laten weten.
3.3. Mocht het door technische redenen niet mogelijk zijn om tegen de aangeboden prijs de zonnepanelen te installeren, doordat bijvoorbeeld de constructie van het gebouw het niet toelaat, dan heeft Eco-On B.V. de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
3.4. Indien om welke reden dan ook, daaronder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Eco-On B.V. er zorg voor dat -als er vooruitbetaald is door de klant- de betaalde bedragen, inclusief eventuele initiële (verzend-)kosten, zo spoedig als dat voor Eco-On B.V. mogelijk is, worden terugbetaald aan klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen.
3.5. Eco-On B.V. behoudt het recht voor om alternatieve panelen toe te passen. Dit kan nodig zijn als er panelen op de markt komen met betere specificaties of in geval van levering/ - kwaliteitsproblemen van geoffreerde panelen. Een alternatief is minimaal gelijkwaardig. Dit gebeurt eerst na overleg met de opdrachtgever. Wanneer deze het eens is dan wel overtuigd is van de minimale gelijkwaardigheid van de specificaties/kwaliteit van het alternatief zullen wij de alternatieve panelen toepassen.

 

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1. Prijzen zoals genoemd zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn inclusief transportkosten. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven.
4.2. Eco-On B.V. is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3. Door de klant kunnen de verschuldigde bedragen worden voldaan door middel van betaling middels overschrijving (via de Bank), contant, pintransactie of door automatische incasso.
4.4. Indien er na de levering en installatie van de zonnepanelen en bijbehorende omvormer(s) zich een probleem voordoet die niet te maken heeft met de monitoring, dan mag er maximaal 5% van de aanneemsom worden achtergehouden totdat het probleem is opgelost.
4.5. Eco-On B.V. behoudt zich het eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs van de geleverde goederen geheel is voldaan.
4.6. Indien de factuur niet binnen 7 dagen na installatie is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege met betaling in verzuim. Blijft betaling na aanmaning uit, dan zal de vordering overgedragen worden aan ons incassobureau. Vanaf dat moment is de opdrachtgever naast de hoofdsom de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Ook is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd. De rentevergoeding wordt berekend op basis van artikel 6: 119 BW.
4.7. Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, niet handelend in uitoefening van een bedrijf, worden de buitengerechtelijk incassokosten berekend conform de staffel opgenomen in de Wet Buiten- gerechtelijke Incassokosten (WIK). Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon handelend in uitoefening van een bedrijf, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van de hoofdsom inclusief wettelijke handelsrente.

 

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1. De leveringstermijnen zoals worden vermeld zijn indicatief.
5.2. Eco-On B.V. zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
5.3. Indien en voor zover Eco-On B.V. niet binnen 45 (vijfenveertig) dagen de bestelde zaken aan klant kan leveren heeft de klant het recht, nadat Eco-On B.V. heeft laten weten de overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste zeven (7) werkdagen.
6.2. De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7 Reclameren

7.1. Indien en voor zover naar mening van de klant de eigenschappen van de zaken niet voldoen aan de overeenkomst treedt de klant in overleg met Eco-On B.V.
7.2. Indien na onderzoek van Eco-On B.V. blijkt dat de eigenschappen van de zaken wel voldoen aan de overeenkomst zal Eco-On B.V. met de klant in overleg treden.
7.3. Indien na onderzoek van Eco-On B.V. inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de zaken niet voldoen aan de overeenkomst heeft de klant recht op een vervangende zaak.
7.4. Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de zaak, wordt bedoeld de in de overeenkomst overeengekomen prijs.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

8.1. Op de overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
8.2. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt klant contact op met Eco-On B.V. welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. Gelieve e-mailadres info@eco-on.nl gebruiken. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene en leveringsvoorwaarden vermeldt. Eco-On B.V. zal uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld. Binnen 15 dagen streven wij ernaar de klacht op te lossen, afhankelijk van de klacht en het probleem. Klant kan het geschil -indien en voor zover partijen er gezamenlijk niet uitkomen - voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.
8.3. Indien het opleverrapport ondertekend is op de dag van installatie nemen wij geen klachten in behandeling die overeenkomen met de geaccordeerde zaken op het opleverrapport.
8.4. Een natuurproduct heeft de eigenschap niet gelijkwaardig te zijn. Kleurverschillen zijn geen reden tot klacht en zullen niet in behandeling genomen worden.

 

Artikel 9 Garantiebepalingen

9.1. Eco-On B.V. neemt ten aanzien van het geleverde de fabrieksgarantie over van de fabrikant van het betreffende product; Eco-On B.V. garandeert dat haar producten vrij zijn van materiaal en procesfouten gedurende een periode van 10 jaar onder normale installatie, onderhoud en gebruikscondities. Voor enkele materialen geldt een uitzondering op de garantieperiode van 10 jaar. Dit staat vermeld in uw persoonlijke offerte.

De garantieperiode start op de dag van aflevering. Eco-On B.V. zal producten met een defect repareren, vervangen of op een andere manier het probleem rectificeren. De prijs van vervangen mag de originele aanschafprijs niet overstijgen. Uw factuur is tevens uw garantiebewijs. Deze garantie is gelimiteerd tot het repareren, vervangen of zo nodig terugstorten van de vervanging/aanschafprijs. Dit zijn de exclusieve en enige rechten ontleend aan deze garantie.

Kosten veroorzaakt door het zelf demonteren en transporteren van een product met defect en transporteren en installeren van het vervangende product vallen niet onder deze garantie. Indien binnen een periode van 10 jaar na datum installatie een beroep wordt gedaan op de opbrengstgarantie conform voorwaarden van de producent van de zonnepanelen, dan neemt de leverancier van de zonnepanelen de bijkomende kosten voor montage en levering van de vervangende panelen voor zijn rekening.

Verder omvat deze garantie niet de verliezen resulterende uit gemis van ontvangsten met betrekking tot netwerkinvoer- of subsidie tarieven voor de gegenereerde stroom. De garantie is slechts geldig als de modules in handen zijn van de originele aankopende partij. Alle installaties, reparaties en onderhoud dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerd personeel van een ter zake deskundig bedrijf.

De garantie vervalt als inspecties van Eco-On B.V. uitwijzen dat de apparatuur of modules niet onderhouden, gebruikt zijn of schade hebben ondergaan door foutief gebruik, modificaties, installatie en/of verwaarloosde opslag. De garantie vervalt tevens bij ontoereikende reparaties of modificaties gedaan door derde partijen anders dan Eco-On B.V. of een derde partij geautoriseerd door Eco-On B.V.

Uitsluitingen van garantie veroorzaakt door:

 • (tijdelijk) minder gunstige weer condities, waardoor product specificaties niet behaald worden;
 • andere invloeden zoals vuiligheid op de voorkant van de module, schade door weersomstandigheden, rook, zout, water, corrosie, zure regen etc., behalve als dit binnen de technische specificaties van Eco-On B.V. mogelijk is;
 • het niet periodiek controleren van het systeem en de aansluitingen van het systeem;
 • het zelf meten en testen aan de installatie;
 • het breken van het glas, glas schade en/of externe impact schade;
 • chemicaliën, kerosine en andere stoffen of vreemde samenstellingen;
 • natuurgeweld als, aardbevingen, tornado’s, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, lawines, vorst, hagel en sneeuw schade en/of vliegende objecten, blikseminslag, vandalisme, diefstal en andere onvoorspelbare evenementen;
 • resulterende uit gebruik dat buiten de technisch toegestane specificaties valt, zoals de maximale omgevingstemperatuur.

Limiet van de garantie:

 • De garantie is gelimiteerd tot de volgende componenten: bevestigingsmateriaal, modules, kabels, omvormer en installatie.
  • Als de module en/of omvormer verder geïntegreerd of gemodificeerd wordt vervalt onmiddellijk de garantie.
  • Bij schade of een andere gebeurtenissen is de op Eco-On B.V. te behalen schade gelimiteerd aan de aankoopprijs.

Garantie eisen:

 • Eco-On B.V. accepteert geen geretourneerde modules zonder een eerder schriftelijke bevestiging van defect.
 • Het vervangen van producten verlengd de garantieperiode niet.
 • Een defect aan de module moet vermeld worden binnen het tijdsbestek van de garantie.
 • Uw factuur is uw garantiebewijs.
 • De garantie is niet onderhandelbaar.

Prestatiegarantie van de zonnepaneelmodules.

 • Bij degradatie van panelen boven 12% binnen 10 jaar en 25% binnen 25 jaar gerelateerd aan het minimale piekvermogen, zal een schikking getroffen worden met de klanten mits de degradatie te wijten is aan slechts de module. De schikking mag de originele aankoopprijs per te veel gedegradeerde wattpiek ten opzichte van het nominale vermogen niet overschrijden. Bij overschrijding van bovenstaande degradatie van de modules zal Eco-On B.V. de modules met minimaal gelijkwaardige modules binnen de garantietermijn kosteloos vervangen.
 • De prestatiegarantie geldt exclusief voor degradatie en niet voor andere defecten aan de zonnepaneel modules.
 • De prestatiecontrole vindt plaats onder standaard test condities (STC). Temperatuur 25C, irradiatie van 1000W/m2 en AM -1 ,5 spectrum, volgens IEC 60904 voorschriften.

9.2. Door reparatie en/of vervangen gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Tenzij u uitdrukkelijk anders is aangegeven.
9.3. Voor overige garantiebepalingen wordt verwezen naar de regelingen en vorderingen die de wet aan Eco-On B.V. stelt.


Artikel 10 Overige bepalingen

Eco-On B.V. is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene en leveringsvoorwaarden aan te passen. Lopende overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene en leveringsvoorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

 

Versie 2021.02

eco-on-logo