Eco-On Energy Systems B.V.
Anthony Fokkerweg 61
1059 CP Amsterdam
KVK nr: 87412985

 

ALGEMENE VERKOOP EN SERVICE VOORWAARDEN ECO-ON ENERGY SYSTEMS B.V.

 

Artikel 1 ALGEMEEN

 • Eco-On Energy Systems B.V. is een onderneming die particulieren, overheden en ondernemingen helpt bij de energietransitie door de ontwikkeling, levering en installatie van slimme en duurzame energiesystemen. Met name zonnepanelen en batterij systemen.
 • Eco-On Energy Systems B.V. is statutair gevestigd in Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 87412985 (hierna: Algemene Voorwaarden). Eco-On Energy Systems B.V. is hierna Eco-On ES.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • De algemene en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, eventuele (e- mail) nieuwsbrieven, de website, de bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Eco-On ES en Wederpartij (hierna Wederpartij), ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.
 • Toepasselijkheid van algemene levering- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Wederpartij is uitdrukkelijk uitgesloten. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

 • De aangeboden producten en diensten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Wederpartij kan worden aanvaard.
 • Alle door Eco-On ES gedane prijsopgaven en offertes zijn slechts bindend gedurende de vermelde geldigheidstermijn. Is deze niet specifiek vermeld, dan is deze altijd maximaal 4 weken geldig.
 • Eco-On ES brengt offertes uit en sluit overeenkomsten op basis van de door Wederpartij verstrekte informatie. Overeenkomsten en/of opdrachten komen tot stand op het moment dat Eco-On ES de offerte en/of overeenkomst ondertekend retour heeft ontvangen.
 • Eco-On ES garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Eco-On ES hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Wederpartij laten weten.
 • Mocht het door technische redenen niet mogelijk zijn om tegen de aangeboden prijs de zonnepanelen en/of batterij te installeren, doordat bijvoorbeeld de constructie van het gebouw het niet toelaat, dan heeft Eco-On ES de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
 • Indien om welke reden dan ook, daaronder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Eco-On ES er zorg voor dat -als er vooruitbetaald is door de Wederpartij- de betaalde bedragen, inclusief eventuele initiële (verzend-)kosten, zo spoedig als dat voor Eco-On ES mogelijk is, worden terugbetaald aan Wederpartij. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen.
 • Eco-On ES behoudt het recht voor om alternatieve zonnepanelen toe te passen. Dit kan nodig zijn als er panelen op de markt komen met betere specificaties of in geval van levering/ - kwaliteitsproblemen van geoffreerde panelen. Een alternatief is minimaal gelijkwaardig. Dit gebeurt eerst na overleg met de opdrachtgever. Wanneer deze het eens is dan wel overtuigd is van de minimale gelijkwaardigheid van de specificaties/kwaliteit van het alternatief zullen wij de alternatieve panelen toepassen.
 • Eco-On ES behoudt zich het recht voor om met derde partijen te werken in de realisatie van projecten en opdrachten.

 

Artikel 4 Ontwerp en uitvoering

 • Indien Eco-On ES een systeemdimensionering en ontwerp heeft gemaakt en aangeleverd aan Wederpartij op basis van de aangeleverde informatie en wensen, zal Wederpartij dit ontwerp binnen 5 (vijf) werkdagen goed- dan wel afkeuren. Indien Wederpartij geen goed- dan wel afkeuring heeft gegeven, wordt het finale ontwerp en haar specificaties geacht te zijn geaccepteerd door Wederpartij.
 • Eco-On ES werkt op basis van een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Eco-On ES zal zich naar beste vermogen inspannen om elke opdracht of overeenkomst zorgvuldig uit te voeren.
 • Eco-On ES adviseert over, ontwerpt en levert energiesystemen van primair zonnepanelen en batterij-systemen op basis van de aan haar geleverde informatie. Eco-On ES gaat uit van volledigheid en juistheid van de geleverde informatie. Indien informatie niet op tijd wordt aangeleverd welke redelijkerwijze nodig is om de opdracht uit te voeren, is Eco-On ES gerechtigd om de opdracht op te schorten.
 • Wederpartij zorgt voor een veilige omgeving voor de medewerkers van Eco-On ES of een door Eco-On ES ingeschakelde derde. Wederpartij zal op verzoek en na overleg met Eco-On ES de mogelijkheid bieden om de gehele elektrische installatie spanningsloos te maken ten einde een veilige installatie mogelijk te maken.

 

Artikel 5 Prijzen en betaling

 • Prijzen zoals genoemd zijn exclusief BTW, alsmede exclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn inclusief reiskosten. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven.
 • Eco-On ES is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
 • Eco-On ES is gerechtigd de tarieven jaarlijks te indexeren aan de hand van de CBS-CPI indexatie voor inflatie.
 • Tenzij anders overeengekomen bij in de offerte en/of overeenkomst van opdracht, is de Wederpartij 50% betaling plichtig bij ondertekening opdracht. De overige 50% is te factureren bij levering van het energiesysteem op locatie van de wederpartij.
 • Door de Wederpartij kunnen de verschuldigde bedragen worden voldaan door middel van betaling middels overschrijving (via de Bank aan een door Eco-On ES opgegeven rekening) of door automatische incasso voor service kosten.
 • De standaard betalingstermijn voor door Eco-On ES aangeboden facturen is 30 dagen voor de factuur bij opdracht en 7 dagen voor de factuur voor levering op locatie van Wederpartij. Indien de Wederpartij niet akkoord is met de facturen, dan dient voor de betalingstermijn dit bezwaar schriftelijk zijn gemeld aan Eco-On ES. Enige bezwaar schort de betalingsverplichting niet op.
 • Indien de factuur niet binnen de afgesproken betalingstermijn is ontvangen, is de opdrachtgever van rechtswege met betaling in verzuim. Eco-On ES is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten als een factuur niet op tijd is betaald binnen de betreffende betalingstermijn. Blijft betaling na aanmaning uit, dan zal de vordering overgedragen worden aan ons incassobureau. Vanaf dat moment is de opdrachtgever naast de hoofdsom de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Ook is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd. De rentevergoeding wordt berekend op basis van artikel 6: 119 BW.
 • Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, niet handelend in uitoefening van een bedrijf, worden de buitengerechtelijk incassokosten berekend conform de staffel opgenomen in de Wet Buiten- gerechtelijke Incassokosten (WIK). Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon handelend in uitoefening van een bedrijf, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van de hoofdsom inclusief wettelijke handelsrente.
 • Indien de overeenkomst van opdracht is gesloten tussen meerdere partijen, zijn alle partijen hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen zoals omschreven in artikel 5, ongeacht de tenaamstelling van de facturen.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 • Tot dat Wederpartij aan alle financiële verplichtingen jegens Eco-On ES, inclusief rente en kosten, heeft voldaan, berust het eigendomsrecht op de door Eco-On ES geleverde Producten bij Eco-On ES. De Wederpartij is verplicht deze Producten zorgvuldig op te slaan en te beheren.
 • In geval van wederverkoop zal Wederpartij alle vorderingen overdragen met daarbij alle aanverwante rechten en zakelijke zekerheidsrechten welke Wederpartij met betrekking tot zijn klanten en de doorverkochte producten toekomen, over aan Eco-On ES, en Eco-On ES aanvaardt hierbij deze overdracht. Desgevraagd zal Wederpartij alle relevante informatie van haar klanten bekendmaken alsook de vordering en de bedragen die als gevolg van de verkopen in kwestie is verschuldigd. Tenzij met Eco-On ES anders overeengekomen en onverminderd het recht van Eco-On ES op de uitstaande vorderingen, is Wederpartij toegestaan de aan Eco-On ES overgedragen vorderingen op eigen titel voor rekening van Eco-On ES te incasseren.

 

Artikel 6 Leveringstermijn

 • De leveringstermijnen zoals worden vermeld zijn indicatief.
 • Eco-On ES zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
 • Indien en voor zover Eco-On ES niet binnen 45 (vijfenveertig) dagen de bestelde zaken aan Wederpartij kan leveren heeft de Wederpartij het recht, nadat Eco-On ES heeft laten weten de overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de overeenkomst te annuleren. Artikel 3 is dan van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7 Installatie

 • De installatie van zonnepanelen en/of batterij-systemen wordt gedaan door een door Eco-On ES ingehuurde derde installatiepartij.
 • Commissioning van het systeem wordt onder toezicht van Eco-On ES of een gecertificeerde derde partij verzorgt.
 • Na commissioning wordt de verantwoordelijkheid voor het systeem overgedragen aan Wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
 • Enige aanpassing in het landschap van stroomverbruikers bij Wederpartij op zijn aansluiting, kan effect hebben op het functioneren van het geïnstalleerde energiesysteem. Wederpartij is zelf verantwoordelijk om te inventariseren of dat kan op de huidige aansluiting en configuratie.
 • Indien Wederpartij enige wijziging zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Eco-On ES heeft toegebracht in het energiesysteem, is Eco-On ES ontslagen van enige aansprakelijkheid ten aanzien van het energiesysteem van zonnepanelen en/of batterij-systeem.

 

Artikel 8 Toegang tot installatie en gebruik data voor monitoring

 • 8.1 Enkel Eco-On ES, Wederpartij en door hen aangestelde bevoegde personen hebben toegang tot de batterij-systemen.
 • 8.2 Op verzoek van Eco-On ES zal Wederpartij uiterlijk binnen 1 werkdag na aanvraag door Eco-On ES, toegang geven tot het batterij-systeem bij Wederpartij.
 • 8.3 Wederpartij geeft Eco-On ES toestemming tot het uitlezen, opslaan en gebruiken van alle data van de batterij-systemen en zonnepaneelsystemen, ten einde Eco-On ES in staat te stellen om een veilige en correcte werking van de systemen te garanderen, de levensduur te borgen en periodiek te kunnen rapporteren aan Wederpartij.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 • Op de overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Wederpartij schriftelijk contact op met Eco-On ES per aangetekend schrijven of email aan sales@eco-on.nl. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene en leveringsvoorwaarden vermeldt. Eco-On ES zal uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld. Binnen 15 dagen streven wij ernaar de klacht op te lossen, afhankelijk van de klacht en het probleem. Wederpartij kan het geschil, indien en voor zover partijen er gezamenlijk niet uitkomen, voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.
 • Indien het opleverrapport ondertekend is op de dag van installatie nemen wij geen klachten in behandeling die overeenkomen met de geaccordeerde zaken op het opleverrapport.

 

Artikel 10 Persoonsgegevens

 • Eco-On ES heeft een privacy statement gepubliceerd welke is terug te vinden op haar website. eco-on.nl.
 • Indien Wederpartij van Eco-On ES persoonsgegevens ontvangt, wordt Wederpartij geacht zich aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) te houden

 

Artikel 9 Garantiebepalingen

 • Eco-On ES neemt ten aanzien van het geleverde de fabrieksgarantie over van de fabrikant van het betreffende product; Eco-On ES garandeert dat haar producten vrij zijn van materiaal en procesfouten gedurende een periode van 10 jaar onder normale installatie, onderhoud en gebruikscondities. Voor enkele materialen geldt een uitzondering op de garantieperiode van 10 jaar. Dit staat vermeld in uw persoonlijke offerte.
 • De garantieperiode start op de dag van aflevering. Eco-On ES zal producten met een defect repareren, vervangen of op een andere manier het probleem rectificeren. De prijs van vervangen mag de originele aanschafprijs niet overstijgen. Uw factuur is tevens uw garantiebewijs. Deze garantie is gelimiteerd tot het repareren, vervangen of zo nodig terugstorten van de vervanging/aanschafprijs. Dit zijn de exclusieve en enige rechten ontleend aan deze garantie.
 • Kosten veroorzaakt door het zelf demonteren en transporteren van een product met defect en transporteren en installeren van het vervangende product vallen niet onder deze garantie.
 • Indien binnen een periode van 10 jaar na datum installatie een beroep wordt gedaan op de opbrengstgarantie conform voorwaarden van de producent van de zonnepanelen, dan neemt de leverancier van de zonnepanelen de bijkomende kosten voor montage en levering van de vervangende panelen voor zijn rekening.
 • Verder omvat deze garantie niet de verliezen resulterende uit gemis van ontvangsten met betrekking tot netwerkinvoer- of subsidie tarieven voor de gegenereerde stroom. De garantie is slechts geldig als de modules in handen zijn van de originele aankopende partij. Alle installaties, reparaties en onderhoud dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerd personeel van een ter zake deskundig bedrijf.
 • De garantie vervalt als inspecties van Eco-On ES uitwijzen dat de apparatuur of modules niet onderhouden, gebruikt zijn of schade hebben ondergaan door foutief gebruik, modificaties, installatie en/of verwaarloosde opslag. De garantie vervalt tevens bij ontoereikende reparaties of modificaties gedaan door derde partijen anders dan Eco-On ES of een derde partij geautoriseerd door Eco-On ES.
 • Op batterijsystemen geldt specifiek de garantie van leverancier in relatie tot het specifieke aantal volledige laad- en ontlaad cycli, specifieke Depth of Discharge en End of Life nominale capaciteit.
 • Uitsluitingen van garantie voor zonnepanelen:
 • Veroorzaakt door (tijdelijk) minder gunstige weer condities, waardoor product specificaties niet behaald worden.
  • Veroorzaakt door andere invloeden zoals vuiligheid op de voorkant van de module, schade door weersomstandigheden, rook, zout, water, corrosie, zure regen etc., behalve als dit binnen de technische specificaties van Eco-On ES mogelijk is.
  • Veroorzaakt door het niet periodiek controleren van het systeem en de aansluitingen van het systeem.
  • Veroorzaakt door het zelf meten en testen aan de installatie.
  • Veroorzaakt door het breken van het glas, glas schade en/of externe impact schade.
  • Veroorzaakt door chemicaliën, kerosine en andere stoffen of vreemde samenstellingen.
  • Veroorzaakt door natuurgeweld als, aardbevingen, tornado’s, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, lawines, vorst, hagel en sneeuw schade en/of vliegende objecten, blikseminslag, vandalisme, diefstal en andere onvoorspelbare evenementen.
  • Resulterende uit gebruik dat buiten de technisch toegestane specificaties valt, zoals de maximale omgevingstemperatuur.

  • Limiet van de garantie:
  • De garantie is gelimiteerd tot de volgende componenten: bevestigingsmateriaal, modules, kabels, omvormer en installatie.
   • Als de module en/of omvormer verder geïntegreerd of gemodificeerd wordt vervalt onmiddellijk de garantie.
   • Bij schade of een andere gebeurtenissen is de op Eco-On ES te behalen schade gelimiteerd aan de aankoopprijs.
  • Garantie eisen:
  • Eco-On ES accepteert geen geretourneerde modules zonder een eerder schriftelijke bevestiging van defect.
   • Het vervangen van producten verlengd de garantieperiode niet.
   • Een defect aan de module moet vermeld worden binnen het tijdsbestek van de garantie.
  • Uw factuur is uw garantiebewijs.
   • De garantie is niet onderhandelbaar.
 • Prestatiegarantie van de zonnepaneelmodules.
 • Bij degradatie van panelen boven 15% binnen 10 jaar gerelateerd aan het minimale piekvermogen, zal een schikking getroffen worden met de Wederpartijen mits de degradatie te wijten is aan slechts de module. De schikking mag de originele aankoopprijs per te veel gedegradeerde wattpiek ten opzichte van het nominale vermogen niet overschrijden. Bij overschrijding van bovenstaande degradatie van de modules zal Eco-On ES de modules met minimaal gelijkwaardige modules binnen de garantietermijn kosteloos vervangen.
  • De prestatiegarantie geldt exclusief voor degradatie en niet voor andere defecten aan de zonnepaneelmodules.
  • De prestatiecontrole vindt plaats onder standaard test condities (STC). Temperatuur 25C, irradiatie van 1000W/m2 en AM -1 ,5 spectrum, volgens IEC 60904 voorschriften.

 

 • Door reparatie en/of vervangen gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Tenzij aan Wederpartij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Voor overige garantiebepalingen wordt verwezen naar de regelingen en vorderingen die de wet aan Eco-On ES stelt.
 • Garantiebepalingen aanvullend voor batterijsystemen
  • Storingen en garanties die niet onder service en/of garantie vallen en derhalve enkel kunnen worden opgelost indien volledig arbeidsloon en materiaal in rekening gebracht worden:
   • Storingen door geen of geen correcte elektrische spanning beschikbaar is
   • Storingen door impact van blikseminslag, te hoge of te lage temperaturen in de batterij ruimte, brand of andere oorzaken van buitenaf;
   • Onrechtmatige bediening van het batterijsysteem door niet door Eco-On ES geautoriseerd personen
   • Storingen en defecten door defecte temperatuurregelingen
   • Storingen door wijzigingen in de systeem instellingen of wijzigingen aan de installatie welke de werking van de installatie negatief beïnvloeden en welke niet door Eco-On ES zijn aangebracht.
   • Storingen door het niet of niet tijdig uitvoeren van reparaties en onderhoud.
  • De kosten voor het verhelpen van storingen worden separaat overeengekomen tussen Eco-On en Wederpartij. Standaard wordt hier € 95,- per uur voor gerekend ex BTW, exclusief reiskosten en materiaal. Indien Eco-On ES na aanrijden op locatie niet terecht kan bij het systeem, wordt 2 uur gerekend en de reiskosten.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Eco-On ES is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Indien er sprake is van vandalisme, is Eco-On ES in geen enkel geval aansprakelijk voor geleden schade aan de geleverde installatie
 • Indien Eco-On aansprakelijk wordt getoond voor schade van Wederpartij, zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot de hoogte van het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar van Eco-On ES wordt erkend en uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van Eco-On ES onder deze verzekering. Meerdere samenhangende schadegevallen worden gezien als één gebeurtenis/schadegeval.
 • Indien er onder de aansprakelijkheidsverzekering van Eco-On ES geen uitkering mogelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag van de factuurwaarde.
 • Indien Eco-On ES aansprakelijk wordt gehouden voor eventuele schade door het zonnepanelen systeem en/of batterij-systeem, is deze beperkt tot het maximale bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Eco-On ES dekt, en dat is beperkt tot maximaal € 2.500.000,-, (zegge twee en een half miljoen euro).
 • Vorderingen uit hoofde van schadevergoeding dienen door Wederpartij binnen 14 dagen, zegge veertien dagen, aan Eco-On ES schriftelijk gemeld zijn. Indien buiten deze termijn vervalt de vordering.
 • De bepalingen van dit artikel gelden ook voor het personeel, dan wel voor derden die door Eco-On ES voor de uitvoering van een opdracht zijn betrokken.


Artikel 13 Overige bepalingen

Eco-On ES is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene en leveringsvoorwaarden aan te passen. Lopende overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene en leveringsvoorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

 

Eco-On Energy Systems B.V. Algemene voorwaarden: versie 2022.10

eco-on-logo